ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാ മംത്റ

Hare Kṛṣṇa Mahā-mantra (in Malayalam)

 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ

കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ

ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ

രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ

ഓഡിയോ

  1. ശ്രീ സ്തോക കൃഷ്ണ ദാസുമ ഭക്തര്കളുമ്- ഇസ്കോൺ ബെംഗളൂരു

 

Leave a Reply