ശ്രീ പംച തത്ത്വ മംത്ര

Śrī Pañca-tattva mantra (in Malayalam)

(ജയ) ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ
പ്രഭു നിത്യാനന്ദ
ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര
ശ്രീവാസാദി ഗൌര ഭക്ത വൃന്ദ

ഓഡിയോ

  1. ശ്രീല പ്രഭുപാദ

Leave a Reply