ശ്രീ പംച തത്ത്വ മംത്ര

Śrī Pañca-tattva mantra (in Malayalam)

(ജയ) ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ
പ്രഭു നിത്യാനന്ദ
ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര
ശ്രീവാസാദി ഗൌര ഭക്ത വൃന്ദ

ഓഡിയോ

  1. ശ്രീല പ്രഭുപാദ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.