ശ്രീല പ്രഭുപാദ പ്രണതി

Śrīla Prabhupāda Praṇati (in Malayalam)

നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ

ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്തസ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ

നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവെ ഗൌരവാണീ പ്രചാരിണേ

നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശ താരിണേ

 

Leave a Reply