ജയ രാധ മാധവ

Jaya Rādhā-Mādhava (in Malayalam)

(ജയ) രാധ മാധവ (ജയ) കുഞ്ജ ബിഹാരി

(ജയ) ഗോപിജന വല്ലഭ (ജയ) ഗിരിവര ധാരി

(ജയ) ജശോധ നന്ദന (ജയ) ബ്രജ ജന രഞ്ജന

(ജയ) ജമുന തീര വനചാരി

ഓഡിയോ

  1. ശ്രീല പ്രഭുപാദ