ജയ രാധ മാധവ

Jaya Rādhā-Mādhava (in Malayalam)

(ജയ) രാധ മാധവ (ജയ) കുഞ്ജ ബിഹാരി

(ജയ) ഗോപിജന വല്ലഭ (ജയ) ഗിരിവര ധാരി

(ജയ) ജശോധ നന്ദന (ജയ) ബ്രജ ജന രഞ്ജന

(ജയ) ജമുന തീര വനചാരി

ഓഡിയോ

  1. ശ്രീല പ്രഭുപാദ
https://vaishnavagitavali.com/wp-content/uploads/2018/07/32_sp_jaya-radha-madhava.mp3?_=1