Sri Guru Pranama(in Malayalam)

ശ്രീ ഗുരു പ്രണാമ

ഓം അജ്ഞാന തിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാന്ജന ശലാകയാ

ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവെ നമ:

ഓഡിയോ

  1. ശ്രീല പ്രഭുപാദ പാടിയ ശ്രീ ഗുരു പ്രണാമം

Leave a Reply