Sri Guru Pranama(in Malayalam)

ശ്രീ ഗുരു പ്രണാമ

ഓം അജ്ഞാന തിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാന്ജന ശലാകയാ

ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവെ നമ:

ഓഡിയോ

  1. ശ്രീല പ്രഭുപാദ പാടിയ ശ്രീ ഗുരു പ്രണാമം

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s