ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪ್ರಣತಿ

Śrīla Prabhupāda Praṇati (in Kannada)

ನಮ ಓಂ ವಿಷ್ಣು-ಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ-ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೇ !
ಶ್ರೀಮತೇ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ-ಸ್ವಾಮಿನ್ ಇತಿ ನಾಮಿನೇ !!
ನಮಸ್ತೇ ಸಾರಸ್ವತೇ ದೇವೇ ಗೌರ-ವಾಣೀ-ಪ್ರಚಾರಿಣೇ !
ನಿರ್ವಿಶೇಷ-ಶೂನ್ಯವಾದಿ-ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ-ದೇಶ-ತಾರಿಣೇ!!

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀ ಸ್ತೋಕ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ ಇಸ್ಕಾನ ಬೆಂಗಳೂರು