ಶ್ರೀ ಗುರು ಪ್ರಣಾಮ

Śrī Guru praṇāma (in Kannada)

ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ
ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ
ಚಕ್ಷುರ್ ಉನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ
ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ