ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ

Hare Kṛṣṇa Mahā-mantra (in Kannada)

ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ
ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ
ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ
ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ