ಅಭಿಧೇಯಾಧಿದೇವ ಪ್ರಣಾಮ

Abhidheyādhideva praṇāma (in Kannada)

ದೀವ್ಯದ್ ವೃಂದಾರಣ್ಯ ಕಲ್ಪ-ದ್ರುಮಾಧಃ
ಶ್ರೀಮದ್ ರತ್ನಾಗಾರ ಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥೌ
ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಧಾ ಶ್ರೀಲ ಗೋವಿಂದ ದೇವೌ
ಷ್ರೇಷ್ಠಾಲೀಭಿಃ ಸೇವ್ಯಮಾನೌ ಸ್ಮರಾಮಿ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ