ಉದಿಲೊ ಅರುಣ

Aruṇodaya-kīrtana Part I-Udilo aruṇa (in Kannada)

ಜೀವ್ ಜಾಗೋ ಜೀವ್ ಜಾಗೋ, ಗೌರಚಾಂದ ಬೋಲೇ
ಕೋತ ನಿದ್ರಾ ಜಾಒ ಮಾಯಾ ಪಿಶಾಚೀರ-ಕೋಲೇ

ಭಜಿಬೊ ಬೋಲಿಯಾ ಎಸೆ ಸಂಸಾರ-ಭಿತರೇ
ಭುಲಿಯಾ ರೋಹಿಲೆ ತುಮಿ ಅವಿದ್ಯಾರ ಭರೇ

ತೊಮಾರೆ ಲೊಇತೆ ಆಮಿ ಹೊಇನು ಅವತಾರ
ಆಮಿ ಬಿನಾ ಬಂಧು ಆರ ಕೆ ಆಛೆ ತೊಮಾರ

ಏನೆಛಿ ಔಷಧಿ ಮಾಯಾ ನಾಶಿಬಾರೊ ಲಾಗಿ
ಹರಿ-ನಾಮ ಮಹಾ-ಮಂತ್ರ ಲಓ ತುಮಿ ಮಾಗಿ

ಭಕತಿ ವಿನೋದ ಪ್ರಭು ಚರಣೇ ಪಡಿಯಾ
ಸೆಇ ಹರಿನಾಮ ಮಂತ್ರ ಲೊಇಲೊ ಮಾಗಿಯಾ

ಧ್ವನಿ

  1. ಅಮಲಾತ್ಮ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು