ಗೋಪೀನಾಥ

Gopīnātha (in Kannada)

ಭಾಗ-1

ಗೋಪಿನಾಥ್, ಮಮ ನಿವೇದನ ಶುನೋ
ವಿಷಯೀ ದುರ್ಜನ, ಸದಾ ಕಾಮ-ರತ,
ಕಿಛು ನಾಹಿ ಮೋರ ಗುಣ

ಗೋಪೀನಾಥ್, ಆಮಾರ ಭರಸಾ ತುಮಿ
ತೋಮಾರ ಚರಣೇ, ಲೋಇನು ಶರಣ,
ತೋಮಾರ ಕಿಂಕೊರ ಆಮಿ

ಗೋಪೀನಾಥ್, ಕೆಮೋನೇ ಶೋಧಿಬೇ ಮೋರೇ
ನಾ ಜಾನಿ ಭಕತಿ, ಕರ್ಮೇ ಜಡ-ಮತಿ,
ಪೋಡೇಛಿ ಸಂಸಾರ-ಘೋರೇ

ಗೋಪೀನಾಥ್, ಸಕಲಿ ತೋಮಾರ ಮಾಯಾ
ನಾಹಿ ಮಮ ಬಲ, ಜ್ಞಾನ ಸುನಿರ್ಮಲ,
ಸ್ವಾಧೀನ ನಹೇ ಏ ಕಾಯಾ

ಗೋಪೀನಾಥ್, ನಿಯತ ಚರಣೇ ಸ್ಥಾನ
ಮಾಗೇ ಎ ಪಾಮರ, ಕಾನ್ಡಿಯಾ ಕಾನ್ಡಿಯಾ,
ಕೊರೋಹೇ ಕರುಣಾ ದಾನ

ಗೋಪೀನಾಥ್, ತುಮಿ ತೋ’ ಸಕಲಿ ಪಾರೋ
ದುರ್ಜನೇ ತಾರಿತೇ, ತೋಮಾರ ಶಕತಿ,
ಕೇ ಆಛೇ ಪಾಪೀರ ಆರೋ

ಗೋಪೀನಾಥ್, ತುಮಿ ಕೃಪಾ-ಪಾರಾಬಾರ
ಜೀವೇರ ಕಾರಣೇ, ಆಸಿಯಾ ಪ್ರಪಂಚೇ
ಲೀಲಾ ಕೋಇಲೇ ಸುಬಿಸ್ತಾರ

ಗೋಪೀನಾಥ್, ಆಮಿ ಕಿ ದೋಷೇ ದೋಷೀ
ಅಸುರ ಸಕಲ, ಪಾಇಲೋ ಚರಣ,
ವಿನೋದ ಥಾಕಿಲೋ ಬೋಸಿ’

ಭಾಗ -2

ಗೋಪೀನಾಥ್, ಘುಚಾಓ ಸಂಸಾರ-ಜ್ವಾಲಾ
ಅವಿದ್ಯಾ-ಜಾತನಾ, ಆರೋ ನಾಹಿ ಸಹೇ,
ಜನಮ-ಮರಣ-ಮಾಲಾ

ಗೋಪೀನಾಥ್, ಆಮಿ ತೋ’ಕಾಮೇರ ದಾಸ
ವಿಷಯ-ಬಾಸನಾ, ಜಾಗಿಛೇ ಹೃದೊಯೇ,
ಫಾಡಿಛೇ ಕರಮ ಫಾಸ

ಗೋಪೀನಾಥ್, ಕಬೇ ವಾ ಜಾಗಿಬೋ ಆಮಿ
ಕಾಮ-ರೂಪ ಅರಿ, ದೂರೇ ತೇಯಾಗಿಬೋ,
ಹೃದೊಯೇ ಸ್ಫುರಿಬೇ ತುಮಿ

ಗೋಪೀನಾಥ್ ಆಮಿ ತೋ’ತೋಮಾರ ಜನ
ತೋಮಾರೇ, ಛಾಡಿಯಾ, ಸಂಸಾರ ಭಜಿನು,
ಭುಲಿಯಾ ಆಪನ-ಧನ

ಗೋಪೀನಾಥ್, ತುಮಿ ತೋ’ಸಕಲಿ ಜಾನೋ
ಆಪನಾರ ಜನೇ, ದಣ್ಡಿಯಾ ಏಖನೋ
ಶ್ರೀ-ಚರಣೇ, ದೇಹೋ ಸ್ಥಾನೋ

ಗೋಪೀನಾಥ್, ಏಇ ಕಿ, ವಿಚಾರ ತಬ
ಬಿಮುಖ ದೇಖಿಯಾ, ಛಾಡೋ ನಿಜ-ಜನೇ,
ನ ಕೋರೋ’ಕರುಣಾ-ಲಬ

ಗೋಪೀನಾಥ್, ಆಮಿ ತೋ ಮೂರಖ ಅತಿ
ಕಿಸೇ ಭಾಲೋ ಹೋಯ, ಕಭು ನಾ ಬುಝಿನು,
ತಾಇ ಹೇನೋ ಮಮ ಗತಿ

ಗೋಪೀನಾಥ್, ತುಮಿ ತೋ’ಪಣ್ಡಿತ-ಬರ
ಮೂಢೇರ ಮಂಗಲ, ತುಮಿ ಅನ್ವೇಷಿಬೇ
ಏ ದಾಸೇ ನಾ ಭಾವೋ’ಪರ

ಭಾಗ -3

ಗೋಪೀನಾಥ್, ಆಮಾರ ಉಪಾಯ ನಾಇ
ತುಮಿ ಕೃಪಾ ಕೋರಿ’, ಆಮಾರೆ ಲೋಇಲೇ,
ಸಂಸಾರೇ ಉದ್ದಾರ ಪಾಇ

ಗೋಪೀನಾಥ್, ಪೋಡೇಛಿ ಮಾಯಾರ ಫೇರೇ
ಧನ, ದಾರ, ಸುತ, ಘಿರೇಛೇ ಆಮಾರೇ,
ಕಾಮೇತೇ ರೇಖೇಛೇ ಜೇರೇ

ಗೋಪೀನಾಥ್, ಮನ ಜೇ ಪಾಗಲ ಮೋರ
ನಾ ಮಾನೇ ಶಾಸನ, ಸದಾ ಅಚೇತನ,
ವಿಷಯೇ ರೋ’ಯೇಛೇ ಘೋರ

ಗೋಪೀನಾಥ್, ಹಾರ ಜೇ ಮೇನೇಛಿ ಆಮಿ
ಅನೇಕ ಜನತ, ಹೋಇಲೋ ಬಿಫಲ,
ಏಖನೋ ಭರಸಾ ತುಮಿ

ಗೋಪೀನಾಥ್, ಕೇಮೋನೇ ಹೋಇಬೇ ಗತಿ
ಪ್ರಬಲ ಇಂದ್ರಿಯ ಬೋಶೀ-ಭೂತ ಮನ,
ನಾ ಛಾಡೇ ವಿಷಯ-ರತಿ

ಗೋಪೀನಾಥ್, ಹೃದೋಯೇ ಬೋಸಿಯಾ ಮೋರ
ಮನಕೇ ಶಮಿಯಾ, ಲಹೋ ನಿಜ ಪಾನೇ,
ಘುಚಿಬೇ ವಿಪದ ಘೋರ

ಗೋಪೀನಾಥ್, ಅನಾಥ ದೇಖಿಯಾ ಮೋರೇ
ತುಮಿ, ಹೃಷಿಕೇಶ, ಹೃಷೀಕ ದಮಿಯಾ,
ತಾರೋ’ಹೇ ಸಂಸೃತಿ-ಘೋರೇ

ಗೋಪೀನಾಥ್, ಗಲಾಯ ಲೇಗೇಛೇ ಫಾಸ
ಕೃಪಾ-ಆಸಿ ಧೋರಿ’, ಬಂಧನ ಛೇದಿಯಾ,
ವಿನೋದೇ ಕೋರೋಹೋ ದಾಸ

ಧ್ವನಿ

  1. ಭಾಗ -1 – ಅಮಲಾತ್ಮ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು