ಜೀವ್ ಜಾಗೊ

Aruṇodaya-kīrtana Part II-Jīv jāgo (in Kannada)

ಉದಿಲೋ ಅರುಣ ಪೂರಬ-ಭಾಗೇ ದ್ವಿಜಮಣಿ ಗೋರಾ ಅಮನಿ ಜಾಗೇ
ಭಕತ ಸಮೂಹ ಲೋಇಯಾ ಸಾಥೇ ಗೇಲಾ ನಗರ-ಬ್ರಾಜೇ

‘ತಾಥೈ ತಾಥೈ’ ಬಾಜಲೊ ಖೋಲ್ ಘನ ಘನ ತಾಹೆ ಝಾಜೇರ ರೋಲ್
ಪ್ರೇಮೇ ಢಲಢಲ ಸೋಣಾರ ಅಂಗ ಚರಣೆ ನೂಪುರ ಬಾಜೇ

ಮುಕುಂದ ಮಾಧವ ಯಾದವ ಹರಿ ಬೋಲೇನ ಬೋಲೋರೆ ವದನ ಭೋರಿ
ಮಿಛೇ ನಿದ-ಬಶೇ ಗೇಲೋ ರೆ ರಾತಿ ದಿವಸ ಶರೀರ ಸಾಜೇ

ಏಮನ ದುರ್ಲಭ ಮಾನವ ದೇಹೋ ಪಾಇಯಾ ಕಿ ಕೋರೋ ಭಾವ ನಾ ಕೇಹೊ
ಏಬೆ ನಾ ಭಜಿಲೆ ಯಶೋದಾ ಸುತ ಚರಮೆ ಪೋರಿಬೆ ಲಾಜೇ

ಉದಿತ ತಪನ ಹೊಇಲೆ ಅಸ್ತ ದಿನ ಗೆಲೋ ಬೋಲಿ ಹೊಇಬೆ ಬ್ಯಸ್ತ
ತಬೆ ಕೆನೊ ಏಬೆ ಅಲಸ ಹೋಯ್ ನಾ ಭಜ ಹೃದೊಯ ರಾಜೇ

ಜೀವನ ಅನಿತ್ಯ ಜಾನಹ ಸಾರ್ ತಾಹೆ ನಾನಾ ವಿಧ ವಿಪದ-ಭಾರ್
ನಾಮಾಶ್ರಯ ಕೋರಿ ಜತನೆ ತುಮಿ ಥಾಕಹ ಆಪನ ಕಾಜೇ

ಜೀವೇರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಾಧನ ಕಾಮ್ ಜಗತೆ ಆಸಿಏ ಮಧುರ ನಾಮ್
ಅವಿದ್ಯಾ ತಿಮಿರ ತಪನ ರೂಪೆ ಹೃದ್ ಗಗನೆ ಬಿರಾಜೇ

ಕೃಷ್ಣ-ನಾಮ-ಸುಧಾ ಕೋರಿಯಾ ಪಾನ್ ಜುಡಾಒ ಭಕತಿ ವಿನೋದ-ಪ್ರಾಣ್
ನಾಮ ಬಿನಾ ಕಿಛು ನಾಹಿಕೊ ಆರೊ ಚೌದ್ದ-ಭುವನ ಮಾಝೇ

ಧ್ವನಿ

  1. ಅಮಲಾತ್ಮ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು