ಪ್ರಯೋಜನಾಧಿದೇವ ಪ್ರಣಾಮ

Prayojanādhideva praṇāma (in Kannada)

ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಸ ರಸಾರಂಭೀ ವಂಶೀವಟ ತಟಸ್ಥಿತಃ
ಕರ್ಷನ್ ವೇಣುಸ್ವನೈರ್ ಗೋಪೀರ್ ಗೋಪೀನಾಥಃ ಶ್ರೀಯೇऽಸ್ತುನಃ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ