ಮಂಗಲಾಚರಣ

Maṅgalācaraṇa (in Kannada)

ವಂದೇ ಹಂ ಶ್ರೀಗುರೋಃ ಶ್ರೀಯುತ ಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರೂನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ
ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಮ್
ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ
ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾನ್ ಸಹಗಣ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ