ಶ್ರೀಲ ಗೌರಕಿಶೋರ ಪ್ರಣತಿ

Śrī Gaurakiśora praṇāma (in Kannada)

ನಮೋ ಗೌರ-ಕಿಶೋರಾಯ ಸಾಕ್ಷಾದ್-ವೈರಾಗ್ಯ ಮೂರ್ತಯೇ
ವಿಪ್ರಲಂಭ-ರಸಾಂಬೋಧೇ ಪಾದಾಂಬುಜಾಯ ತೇ ನಮಃ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ