ಶ್ರೀಲ ಜಗನ್ನಾಥ ಪ್ರಣತಿ

Śrī Jagannātha praṇāma (in Kannada)

ಗೌರಾವಿರ್ಭಾವ-ಭೂಮೇಸ್ತ್ವಂ ನಿರ್ದೇಷ್ಟಾ ಸಜ್ಜನಪ್ರಿಯಃ
ವೈಷ್ಣವ ಸಾರ್ವಭೌಮಃ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ತೇ ನಮಃ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ