ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಪ್ರಣತಿ

Śrī Bhaktivinoda praṇāma (in Kannada)

ನಮೋ ಭಕ್ತಿವಿನೋದಾಯ
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ-ನಾಮಿನೇ
ಗೌರಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಾಯ
ರೂಪಾನುಗ ವರಾಯ ತೇ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ