ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತೀ ಪ್ರಣತಿ

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī praṇāma (in Kannada)

ನಮ ಓಂ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೇ
ಶ್ರೀಮತೇ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ-ಸರಸ್ವತೀತಿ ನಾಮಿನೇ

ಶ್ರೀ ವಾರ್ಷಭಾನವೀ-ದೇವೀ-ದಯಿತಾಯ ಕೃಪಾಬ್ಧಯೇ
ಕೃಷ್ಣ ಸಂಬಂಧ ವಿಜ್ಞಾನ ದಾಯಿನೇ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ

ಮಾಧುರ್ಯೋಜ್ವಲ ಪ್ರೇಮಾಢ್ಯ ಶ್ರೀ-ರೂಪಾನುಗ ಭಕ್ತಿ ದ
ಶ್ರೀ ಗೌರ-ಕರುಣಾ-ಶಕ್ತಿ-ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ

ನಮಸ್ತೇ ಗೌರ-ವಾಣೀ-ಶ್ರೀ-ಮೂರ್ತಯೇ ದೀನ ತಾರಿಣೇ
ರೂಪಾನುಗ ವಿರುದ್ಧಾಪಸಿದ್ಧಾಂತ – ಧ್ವಾಂತ-ಹಾರಿಣೇ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ