ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಣಾಮ

Śrī Kṛṣṇa praṇāma (in Kannada)

ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ-ಸಿಂಧೋ
ದೀನ-ಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೇ
ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ-ಕಾಂತ
ರಾಧಾ-ಕಾಂತ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ