ಶ್ರೀ ಗೌರಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ

Śrī Gaurāṅga praṇāma (in Kannada)

ನಮೋ ಮಹಾವದಾನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮಪ್ರದಾಯ ತೇ
ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೆ ಗೌರ ತ್ವಿಷೆ ನಾಮ:

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ