ಶ್ರೀ ತುಲಸೀ ಕೀರ್ತನ

Śrī Tulasī-kīrtana (in Kannada)

ತುಲಸೀ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಯಸೀ ನಮೋ ನಮಃ
ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣ-ಸೇವಾ ಪಾಬೊ ಎಇ ಅಭಿಲಾಷೀ

ಯೇ ತೋಮಾರ ಶರಣ ಲೋಯ್, ತಾರ ವಾಂಛಾ ಪೂರ್ಣ ಹೋಯ್
ಕೃಪಾ ಕೋರಿ ಕೋರೊ ತಾರೆ ಬೃಂದಾವನ-ವಾಸೀ

ಮೊರ್ ಏ ಅಭಿಲಾಷ್, ವಿಲಾಸ್ ಕುಂಜೆ ದಿಯೋ ವಾಸ್
ನಯನೆ ಹೇರಿಬೊ ಸದಾ ಯುಗಲ-ರೂಪ-ರಾಶಿ

ಏ ನಿವೇದನ ಧರೋ, ಸಖೀರ್ ಅನುಗತ ಕೋರೊ
ಸೇವಾ-ಅಧಿಕಾರ ದಿಯೆ ಕೋರೊ ನಿಜ ದಾಸೀ

ದೀನ-ಕೃಷ್ಣ-ದಾಸೆ ಕೋಯ್, ಎಇ ಜೆನ ಮೋರ ಹೋಯ್
ಶ್ರೀ ರಾಧಾ-ಗೋವಿಂದ-ಪ್ರೇಮೆ ಸದಾ ಯೇನ ಭಾಸಿ

ಧ್ವನಿ

  1. ಸ್ತೋಕ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು
https://vaishnavagitavali.com/wp-content/uploads/2018/07/23_skp_tulasi-krsna-preyasi.mp3?_=1