ಶ್ರೀ ತುಲಸೀ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಮಂತ್ರ

Śrī Tulasī Pradakṣiṇa Mantra (in Kannada)

ಯಾನಿ ಕಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯಾದಿಕಾನಿ ಚ
ತಾನಿ ತಾನಿ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಃ ಪದೇ ಪದೇ

ಧ್ವನಿ

  1. ಸ್ತೋಕ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು
https://vaishnavagitavali.com/wp-content/uploads/2018/07/24_skp_yani-kani-ca-papani.mp3?_=1