ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಣಾಮ

Śrī Nṛsiṁha Praṇāma (in Kannada)

ನಮಸ್ತೇ ನರಸಿಂಹಾಯ
ಪ್ರಹ್ಲಾದಾಹ್ಲಾದ-ದಾಯಿನೇ
ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪೋರ್ವಕ್ಷಃ
ಶಿಲಾ-ಟಂಕ-ನಖಾಲಯೇ

ಇತೋ ನೃಸಿಂಹಃ ಪರತೋ ನೃಸಿಂಹೋ
ಯತೋ ಯತೋ ಯಾಮಿ ತತೋ ನೃಸಿಂಹಃ
ಬಹಿರ್ ನೃಸಿಂಹೋ ಹೃದಯೇ ನೃಸಿಂಹೋ
ನೃಸಿಂಹಂ ಆದಿಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ

ಧ್ವನಿ

  1. ಸ್ತೋಕ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು