ಶ್ರೀ ಪಂಚ-ತತ್ವ ಪ್ರಣಾಮ

Śrī Pañca-tattva praṇāma (in Kannada)

ಪಂಚ-ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಕಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಭಕ್ತರೂಪ ಸ್ವರೂಪಕಂ
ಭಕ್ತಾವತಾರಂ ಭಕ್ತಾಖ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಕ್ತಶಕ್ತಿಕಂ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ