ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಪ್ರಣಾಮ

Śrī Rādhā praṇāma (in Kannada)

ತಪ್ತ-ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗೀ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರೀ
ವೃಷಭಾನು ಸುತೇ ದೇವೀ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿ-ಪ್ರಿಯೇ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ