ಶ್ರೀ ರೂಪ ಪ್ರಣಾಮ

Śrī Rūpa praṇāma (in Kannada)

ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೇ
ಸ್ವಯಂ ರೂಪಃ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ