ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಪ್ರಣಾಮ

Śrī Vaiṣṇava praṇāma (in Kannada)

ವಾಞ್ಛಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ-ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ
ಪತಿತಾನಾಮ್ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ