ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರ್ವಷ್ಟಕ

Śrī Śrī Gurv-aṣṭaka (in Kannada)

ಸಂಸಾರ-ದಾವಾನಲ-ಲೀಢ-ಲೋಕ
ತ್ರಾಣಾಯ ಕಾರುಣ್ಯ-ಘನಾಘನತ್ವಮ್
ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ-ಗುಣಾರ್ಣವಸ್ಯ
ವಂದೇ ಗುರೋಃ ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ

ಮಹಾಪ್ರಭೋಃ ಕೀರ್ತನ-ನೃತ್ಯ-ಗೀತ
ವಾದಿತ್ರ-ಮಾದ್ಯನ್-ಮನಸೋ ರಸೇನ
ರೋಮಾನ್ಚ-ಕಂಪಾಶ್ರು-ತರಂಗ-ಭಾಜೋ
ವಂದೇ ಗುರೋಃ ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ

ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನ ನಿತ್ಯ ನಾನಾ
ಶೃಂಗಾರ-ತನ್ಮಂದಿರ ಮಾರ್ಜನಾದೌ
ಯುಕ್ತಸ್ಯ ಭಕ್ತಾಂಶ್ಚ ನಿಯುಂಜತೋಽಪಿ
ವಂದೇ ಗುರೋಃ ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ

ಚತುರ್ವಿಧ ಶ್ರೀ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ
ಸ್ವಾದ್ವನ್ನ ತೃಪ್ತಾನ್ ಹರಿಭಕ್ತ ಸಂಘಾನ್
ಕೃತ್ವೈವ ತೃಪ್ತಿಂ ಭಜತಃ ಸದೈವ
ವಂದೇ ಗುರೋಃ ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ

ಶ್ರೀ ರಾಧಿಕಾ-ಮಾಧವಯೋರ್-ಅಪಾರ
ಮಾಧುರ್ಯ-ಲೀಲಾ-ಗುಣ-ರೂಪ-ನಾಮ್ನಾಂ
ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಾಸ್ವಾದನ-ಲೋಲುಪಸ್ಯ
ವಂದೇ ಗುರೋಃ ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ

ನಿಕುಂಜ ಯೂನೋ ರತಿ-ಕೇಲಿ- ಸಿದ್ಧ್ಯೈ
ಯಾ ಯಾಲಿಭಿರ್-ಯುಕ್ತಿರ್-ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯಾ
ತತ್ರಾತಿ-ದಾಕ್ಷ್ಯಾದ್ ಅತಿ ವಲ್ಲಭಸ್ಯ
ವಂದೇ ಗುರೋಃ ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ

ಸಾಕ್ಷಾದ್ಧರಿತ್ವೇನ ಸಮಸ್ತ-ಶಾಸ್ತ್ರೈರ್
ಉಕ್ತಸ್ತಥಾ ಭಾವ್ಯತ ಏವ ಸದ್ಭಿಃ
ಕಿಂತು ಪ್ರಭೋರ್-ಯಃ ಪ್ರಿಯ ಏವ ತಸ್ಯ
ವಂದೇ ಗುರೋಃ ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ

ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಭಗವತ್-ಪ್ರಸಾದೋ
ಯಸ್ಯಾಪ್ರಸಾದಾತ್ ನ ಗತಿಃ ಕುತೋಽಪಿ
ಧ್ಯಾಯನ್ ಸ್ತುವಂಸ್ತಸ್ಯ ಯಶಾಸ್ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾಂ
ವಂದೇ ಗುರೋಃ ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ

Audio

  1. ಸ್ತೋಕ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು