ಸಂಬಂಧಾಧಿದೇವ ಪ್ರಣಾಮ

Sambandhādhideva praṇāma (in Kannada)

ಜಯತಾಂ ಸುರತೌ ಪಂಗೋರ್ ಮಮ ಮಂದ-ಮತೇರ್ ಗತೀ
ಮತ್ಸರ್ವಸ್ವ ಪದಾಂಭೋಜೌ ರಾಧಾ-ಮದನ-ಮೋಹನೌ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ