அபிதேயாதிதேவ பிரணாம

Abhidheyādhideva praṇāma (in Tamil)

திவ்யத் விருந்தாரண்ய கல்ப த்ருமாத:
ஸ்ரீமத் ரத்நாகார ஸிம்ஹாஸனஸ்தௌ
ஸ்ரீமத் ராதா ஸ்ரீல கோவிந்த தேவௌ
ப்ரேஷ்டாலீபி: ஸேவ்யமானௌ ஸ்மராமி

ஒலி

  1. ஸ்ரீல பிரபுபாதா