ப்ரயோஜனாதிதேவ பிரணாம

Prayojanādhideva praṇāma (in Tamil)

ஸ்ரீமான் ராஸ ரஸாரம்பீ வம்ஷீ வட தட ஸ்தித:
கர்ஷன் வேணு ஸ்வனைர் கொபீர் கோபீநாத: ஸ்ரீயேஸ்துந:

ஒலி

  1. ஸ்ரீல பிரபுபாதா