ஸம்பந்தாதிதேவ பிரணாம

Sambandhādhideva praṇāma (in Tamil)

ஜயதாம் ஸுரதௌ பந்கோர் மம மந்ஂத மதேர் கதீ
மத்ஸர்வஸ்வ பதாம்போஜௌ ராதா மதன மோஹனௌ

ஒலி

  1. ஸ்ரீல பிரபுபாதா