ஸ்ரீலா பிரபுபாத பிரணதி

Śrīla Prabhupāda Praṇati (in English)

நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே
ஸ்ரீமதே பக்திவேதாந்த ஸ்வாமின் இதி நாமினே
நம்ஸ்தே சாரஸ்வதே தேவே கௌர வாணி பிரசாரிணே
நிர்விசெஷ சூன்னியவாதி பாஸ்சாத்திய தேஷ தாரிணே

ஒலி

  1. திரு ஸ்தோக கிருஷ்ண தாஸ மற்றும் பக்தர்கள் – இஸ்கான் பெங்களூரூ