ஸ்ரீல ஜகன்னாத பிரணதி

Śrī Jagannātha praṇāma (in Tamil)

கௌராவிர்பாவ பூமேஸ்த்வம் நிர்தேஷ்டா ஸஜ்ஜனப்ரிய:
வைஷ்ணவ சார்வபௌம ஸ்ரீ ஜகன்னாதாய தே நம:

ஒலி

  1. ஸ்ரீல பிரபுபாதா