ஸ்ரீல பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி பிரணதி

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī praṇāma (in Tamil)

நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே
ஸ்ரீமதே பக்தி ஸித்தாந்த சரஸ்வதி இதி நாமினே

ஸ்ரீ வார்ஷபாநவீ தேவீ தயிதாய கிருபாப்தயெ
கிருஷ்ண ஸம்பந்த விஞான தாயினே பிரபவே நம:

மாதுர்யோஜ்ஜ்வல பிரேமாட்ய ஸ்ரீ ரூபானுக பக்தித
ஸ்ரீ கௌர கருணா ஷக்தி விக்ரஹாய நமோஸ்துதே

நமஸ்தே கௌர வாணீ ஸ்ரீ மூர்தயே தீன தாரிணே
ரூபானுக விருத்தாபஸித்தாந்த த்வாந்த ஹாரிணே

ஒலி

  1. ஸ்ரீல பிரபுபாதா