ஸ்ரீல பக்திவிநோத பிரணதி

Śrī Bhaktivinoda praṇāma (in Tamil)

நமோ பக்திவிநோதாய ஸச்சிதானந்த நாமினே
கௌர ஷக்தி ஸ்வரூபாய ரூபானுக வராய தே

ஒலி

  1. ஸ்ரீல பிரபுபாதா