ஸ்ரீ கிருஷ்ண பிரணாம

Śrī Kṛṣṇa praṇāma (in Tamil)

ஹே கிருஷ்ண கருணா
ஸிந்தோ தீன பந்தோ ஜகத் பதே
கோபேஷ கோபிகா காந்த
ராதா காந்த நமோஸ்துதே

ஒலி

  1. ஸ்ரீல பிரபுபாதா