ஸ்ரீ குரு பிரணாம

Śrī Guru praṇāma

 ஓம் அஞான திமிராந்தஸ்ய
ஞானாந்ஜன ஷலாகயா
சக்ஷுர் உந்மீலிதம் ஏன
தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நம:

ஒலி

  1. ஸ்ரீல பிரபுபாதா