ஸ்ரீ குரு பிரணாம

Śrī Guru praṇāma

 ஓம் அஞான திமிராந்தஸ்ய
ஞானாந்ஜன ஷலாகயா
சக்ஷுர் உந்மீலிதம் ஏன
தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நம:

ஒலி

  1. ஸ்ரீல பிரபுபாதா
https://vaishnavagitavali.com/wp-content/uploads/2018/07/4_sp_om-ajnana-timirandasya.mp3?_=1