ஸ்ரீ கௌராங்க பிரணாம

Śrī Gaurāṅga praṇāma (in Tamil)

நமோ மஹா வதாந்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே
கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாம்நே கௌர த்விஷே நம:

ஒலி

  1. ஸ்ரீல பிரபுபாதா