ஸ்ரீ பஞ்சதத்வ பிரணாம

Śrī Pañca-tattva praṇāma (in Tamil)

பஞ்ச தத்வாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்த ரூப ஸ்வரூபகம்
பக்தாவதாரம் பக்தாக்யம் நமாமி பக்தி ஷக்திகம்

ஒலி

  1. ஸ்ரீல பிரபுபாதா