ஸ்ரீ ராதா பிரணாம

Śrī Rādhā praṇāma (in Tamil)

தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே வ்ருந்தாவனேஷ்வரீ
விருஷபானு ஸுதே தேவீ ப்ரணமாமி ஹரி ப்ரியே

ஒலி

  1. ஸ்ரீல பிரபுபாதா