ஸ்ரீ ரூப பிரணாம

Śrī Rūpa praṇāma (in Tamil)

ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே
ஸ்வயம் ரூப கதாமஹ்யம் ததாதி ஸ்வ பதாந்திகம்ஒலி

  1. ஸ்ரீல பிரபுபாதா