ஸ்ரீ வைஷ்ணவ பிரணாம

Śrī Vaiṣṇava praṇāma (in Tamil)

வாஞ்சா கல்பதருப்யஷ்ச கிருபா ஸின்துப்ய ஏவ ச
பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நம

ஒலி

  1. ஸ்ரீல பிரபுபாதா