ஹரே கிருஷ்ண மஹா மந்திரம்

Hare Kṛṣṇa Mahā-mantra (in Tamil)

ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண
கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே
ஹரே ராமா ஹரே ராமா
ராமா ராமா ஹரே ஹரே

ஒலி

  1. ஸ்ரீல பிரபுபாதா