ಇಷ್ಟ-ದೇವೆ ವಿಜ್ಞಪ್ತಿ

Iṣṭa-deve Vijñapti (in Kannada)

ಹರಿ ಹರಿ! ಬಿಫಲೇ ಜನಮ ಗೋಙಾಇನು
ಮನುಷ್ಯ-ಜನುಮ ಪಾಇಯಾ, ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣ ನಾ ಭಜಿಯಾ,
ಜಾನಿಯಾ ಶುನಿಯಾ ಬಿಷ ಖಾಇನು

ಗೋಲೋಕೇರ ಪ್ರೇಮ-ಧನ, ಹರಿ-ನಾಮ-ಸಂಕೀರ್ತನ
ರತಿ ನಾ ಜನ್ಮಿ ಲೋ ಕೇನೇ ತಾಯ್
ಸಂಸಾರ-ಬಿಷಾನಲೇ’ ದಿಬಾ-ನಿಶಿ ಹಿಯಾ ಜ್ವಲೇ,
ಜುಡಾಇತೇ ನಾ ಕೋಇನು ಉಪಾಯ್

ಬ್ರಜೇಂದ್ರ-ನಂದನ ಜೇಇ,ಶಚೀ-ಸುತ ಹೋಇಲೋ ಸೇಇ,
ಬಲರಾಮ ಹೋಇಲೋ ನಿತಾಇ
ದೀನ-ಹೀನ ಜತ ಛಿಲೋ, ಹರಿ-ನಾಮೇ ಉದ್ದಾರಿಲೋ,
ತಾರ ಶಾಕ್ಷೀ ಜಗಾಇ ಮಾಧಾಇ

ಹಾ ಹಾ ಪ್ರಭು ನಂದ-ಸುತ, ವೃಷಭಾನು-ಸುತಾ-ಜುತ,
ಕೋರುಣಾ ಕರೋಹೋ ಏಇ-ಬಾರೋ
ನರೋತ್ತಮ-ದಾಸ ಕೋಯ್, ನಾ ಠೆೇಲಿಹೋ ರಾಂಗಾ ಪಾಯ್,
ತೋಮಾ ಬಿನೇ ಕೇ ಆಛೇ ಆಮಾರ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀ ಅಮಲಾತ್ಮ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು