ಓಹೆ! ವೈಷ್ಣವ ಠಾಕುರ

Ohe! Vaiṣṇava Ṭhākura (in Kannada)

ಓಹೆ! ವೈಷ್ಣಬ ಠಾಕುರ ದೊಯಾರ ಸಾಗರ
ಏ ದಾಸೆ ಕೋರುಣಾ ಕೋರಿ’
ದಿಯಾ ಪದ-ಛಾಯಾ, ಶೋಧೋ ಹೆ ಆ ಮಾಯ,
ತೊಮಾರ ಚರಣ ಧೋರಿ

ಛಯ ಬೆಗ ದೋಮಿ’, ಛಯ ದೋಷ ಶೋಧಿ’
ಛಯ ಗುಣ ದೇಹೋ’ ದಾಸೇ
ಛಯ ಸತ್ಸಂಗ, ದೇಹೋ’ ಹೆ ಆಮಾರೇ,
ಬೊಷೆಛಿ ಸಂಗೇರ ಆಶೇ

ಏಕಾಕೀ ಆಮಾರ, ನಾಹಿ ಪಾಯ ಬಲ
ಹರಿ-ನಾಮ-ಸಂಕೀರ್ತನೇ
ತುಮಿ ಕೃಪಾ ಕೋರಿ’, ಶ್ರದ್ಧಾ-ಬಿಂದು ದಿಯಾ,
ದೇಹೋ ಕೃಷ್ಣ-ನಾಮ-ಧನೇ

ಕೃಷ್ಣ ಸೆ’ ತೊಮಾರ, ಕೃಷ್ಣ ದಿತೆ ಪಾರೋ,
ತೊಮಾರ ಶಕತಿ ಆಛೆ
ಆಮಿ ತೋ’ ಕಾಂಗಾಲ, ‘ಕೃಷ್ಣ’ ‘ಕೃಷ್ಣ’ ಬೋಲಿ,
ಧಾಇ ತವ ಪಾಛೆ ಪಾಛೆ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀ ಅಮಲಾತ್ಮ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು