ಕಬೇ ಹ’ಬೇ ಬೋಲೋ

Kabe Ha’be Bolo (in Kannada)

ಕಬೇ ಹ’ ಬೇ ಬೋಲೋ ಸೇ-ದಿನ ಅಮಾರ್
(ಆಮಾರ್) ಅಪರಾಧ ಘುಚಿ’, ಶುದ್ಧ ನಾಮೇ ರುಚಿ,
ಕೃಪಾ-ಬಾಲೇ ಹ’ ಬೇ ಹೃದೋಯೇ ಸಂಚಾರ್

ತೃಣಾಧಿಕ ಹೀನ, ಕಬೇ ನಿಜೇ ಮಾನಿ’,
ಸಹಿಷ್ಣುತಾ-ಗುಣ ಹೃದಯೇತೇ ಆನಿ’
ಸಕಲೇ ಮಾನದ, ಆಪನಿ ಅಮಾನೀ,
ಹೋ’ ಯೇ ಆಸ್ವಾದಿಬೋ ನಾಮ-ರಸ-ಸಾರ್

ಧನ ಜನ ಆರ, ಕೋಬಿತಾ-ಸುಂದರೀ,
ಬೋಲಿಬೋ ನಾ ಚಾಹಿ ದೇಹೋ-ಸುಖ-ಕರೀ
ಜನ್ಮೇ ಜನ್ಮೇ ದಾಓ, ಓಹೇ ಗೌರಹರಿ
ಅಹೈತುಕೀ ಭಕ್ತಿ ಚರಣೇ ತೋಮಾರ್

(ಕಬೇ) ಕೋರಿತೇ ಶ್ರೀ-ಕೃಷ್ಣ-ನಾಮ ಉಚ್ಚಾರಣ
ಪುಲಕಿತ ದೇಹೋ ಗದ್ಗದ ವಚನ
ಬೈಬರ್ಣ್ಯ-ಬೇಪಥು ಹ’ ಬೇ ಸಂಘಟನ,
ನಿರಂತರ ನೇತ್ರೇ ಬ’ಬೇ ಅಶ್ರು-ಧಾರ್

ಕಬೇ ನವದ್ವೀಪೇ, ಸುರಧುನೀ-ತಟೇ,
ಗೌರ-ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬೋಲಿ’ ನಿಷ್ಕಪಟೆ
ನಾಚಿಯಾ ಗಾಇಯಾ, ಬೇಡಾಇಬೋ ಛುಟೇ,
ಬಾತುಲೇರ ಪ್ರಾಯ ಛಾಡಿಯಾ ಬಿಚಾರ್

ಕಬೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮೋರೇ ಕೋರಿ’ ದೋಯಾ’,
ಛಾಡಾಇಬೋ ಮೋರ ವಿಷಯೇರ ಮಾಯಾ
ದಿಯಾ ಮೋರೇ ನಿಜ-ಚರಣೇರ ಛಾಯಾ,
ನಾಮೇರ ಹಾಟೇತೇ ದಿಬೇ ಅಧಿಕಾರ್

ಕಿನಿಬೋ ಲುಟಿಬೋ ಹರಿ-ನಾಮ-ರಸ,
ನಾಮ-ರಸೇ ಮತಿ’ ಹೋಇಬೋ ಬಿಬಶ
ರಸೇರ ರಸಿಕ-ಚರಣ ಪರಶ,
ಕೋರಿಯಾ ಮೋಜಿಬೋ ರಸೇ ಅನಿಬಾರ್

ಕಬೇ ಜೀಬೇ ದೋಯಾ, ಹೋಇಬೇ ಉದೋಯ,
ನಿಜ-ಸುಖ ಭುಲಿ’ ಸುದೀನ-ಹೃದೋಯ
ಭಕತಿವಿನೋದ, ಕೋರಿಯಾ ಬಿನೋಯ,
ಶ್ರೀ-ಆಜ್ಞಾ-ಟಹಲ ಕೋರಿಬೇ ಪ್ರಚಾರ್

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀ ಅಮಲಾತ್ಮ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು