ಗುರುದೇವ್

Gurudeva (in Kannada)

ಗುರುದೇವ್! ಕೃಪಾಬಿಂದು ದಿಯಾ, ಕೋರೊ ಎಇ ದಾಸೆ
ತೃಣಾಪೇಖಾ ಅತಿ ಹೀನ
ಸಕಲ ಸಹನೇ, ಬಲ ದಿಯಾ ಕೋರೊ,
ನಿಜ-ಮಾನೇ ಸ್ಪೃಹ-ಹೀನ

ಸಕಲೆ ಸಮ್ಮಾನ ಕೋರಿತೆ ಶಕತಿ
ದೇಹೋ ನಾಥ! ಜಥಾಜಥ
ತಬೆ ತೋ ಗಾಇಬೊ, ಹರಿ-ನಾಮ-ಸುಖೇ
ಅಪರಾಧ ಹಾಬೆ ಹತಾ

ಕಬೆ ಹೇನೊ ಕೃಪಾ, ಲಭಿಯಾ ಎ ಜನ
ಕೃತಾರ್ಥ ಹೋಇಬೆ, ನಾಥ
ಶಕ್ತಿ-ಬುದ್ಧಿ-ಹೀನ, ಆಮಿ ಅತಿ ದೀನ
ಕೋರೊ ಮೋರೆ ಆತ್ಮ-ಸಾಥ

ಜೋಗ್ಯತಾ-ವಿಚಾರೆ ಕಿಛು ನಾ ಹಿ ಪಾಇ,
ತೋಮಾರ ಕರುಣಾ-ಸಾರ
ಕರುಣಾ ನಾ ಹೋಇಲೆ ಕಾಂದಿಯಾ ಕಾಂದಿಯಾ
ಪ್ರಾಣ ನಾ ರಾಖಿಬೊ ಆರ

ಧ್ವನಿ

  1. ಭಾಗ -1 – ಅಮಲಾತ್ಮ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು